Sep 7, 2011

9/8/2011

In the bento: sweet potato porridge, kelp with enoki mushroom, salmon, eggplant with basil tomato, cherry tomato.

No comments:

Post a Comment